کامیون های خود رانندگی ابر در بزرگراه، اما جاده های محلی نیستند

پشتیبانی شده توسط TechnologueUber س کامیون رانندگی کامیون ها بزرگراه اما جاده های محلی نیست DAISUKE WAKABAYASHIMARCH 6 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var را نشان می دهد fragment storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementBy